અવતરણ – નવો અવતાર
માઝૂમથી ઍર તીરે

ઓગસ્ટ
28

માઝૂમમાં અવતરણનું પ્રતિબિબ રૂપાંતર કરી સાદર કરું છું .

Advertisements
%d bloggers like this: