અવતરણ – નવો અવતાર
માઝૂમથી ઍર તીરે

Posts Tagged ‘Gazal

15/12/2011

ભય- બાબુલ ઉંચાઈનો ભય લાગે છે ઉંડાઈનો ભય લાગે છે આંબીને શિખરને અંતે આ ખાઈ નો ભય લાગે છે અરે વાત શું કરું દોસ્તો કે  ભાઈનો ભય લાગે છે જીત્યા તો  સિકંદર હા રે કાં રાઈનો ભય લાગે છે બાહુપાસમાં ન લો જાનું જુદાઈનો ભય લાગે છે શું માપથી મળશે જમીન લંબાઈનો ભય લાગે છે […]